به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری چند شرکت مهم بررسی شد