به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ماشین سازی اراک اعلام داشت حسب مصوبه مجمع عمومی شرکت مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت پروژه ساختمانی بابلسر ، هیئت مدیره شرکت مذاکراتی را با شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان در خصوص فروش آن به عمل آورد که منجر به انعقاد تفاهم نامه تعهد فروش زمین و مستحدثات ایجاد شده ، گردید .