به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک سینا اعلام داشت به علت عدم وجود متقاضی جهت شرکت در مزایده فروش سهام شرکت توسعه سیناجلسه بازگشایی پاکتهای مزایده فوق در تاریخ ١٣٩٧/١٢/٢٨ برگزار نگردید