به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری سبحان در اسفند ماه ١.٣ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در بهمن ١٠ میلیارد تومان افزایش داشت.