به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کی بی سی در خصوص افزایش بهای تمام شده کل سال به میزان ٢٢٣۵١٣ میلیون ریال نسبت به پیش بینی قبلی شفاف سازی نمود.