بورس٢۴ : بازار سرمایه با روند مثبت در حالی در ماه های اخیر توانسته بازدهی خوبی را به ثبت برساند که همچنان برخی سهم های بنیادی به خصوص سرمایه گذاری های هلدینگی مانند گروه توسعه ملی حتی از شاخص گروه نیز بازدهی بهتری داشته اند...

بورس24 : بازار سرمایه با روند مثبت در حالی در ماه های اخیر توانسته بازدهی خوبی را به ثبت برساند که همچنان برخی سهم های بنیادی به خصوص سرمایه گذاری های هلدینگی مانند گروه توسعه ملی حتی از شاخص گروه نیز بازدهی بهتری داشته اند.

شرح

میزان بازدهی 3 ماهه اخیر

گروه توسعه ملی

20%

شاخص چند رشته ای صنعتی

11.8%

شاخص کل

12.6%

همانطور که مشخص است، بازدهی سهام گروه توسعه ملی به دلیل مواردی همچون:

سود سازی بسیار بالا

ارزش ان ای وی بالا

تقسیم سود جذاب در مجمع

پرتفوی مستعد و پرپتانسیل

با بازدهی بیشتری هم به نسبت شاخص چند رشته ای صنعتی که در این گروه قرار دارد و هم به نسبت شاخص کل همراه شده است.

همچنین این سهم، طی 3 ماهه اخیر با بازدهی حدود 20 درصدی به اندازه یک سال سود بانکی بازدهی داشته است که رقم قابل توجهی می باشد.