بورس ٢۴ : آپ در حالی، با روند صعودی در بازار همراه شده است که این روند صعودی علل بنیادی داشته ، وضعیتی که سبب شده تا بازار با رشد انتظارات آتی در این شرکت همراه شود...

بورس 24 : آپ در حالی، با روند صعودی در بازار همراه شده است که این روند صعودی علل بنیادی داشته ، وضعیتی که سبب شده تا بازار با رشد انتظارات آتی در این شرکت همراه شود.

این بررسی حاکی از آن است : در عملکرد 11 ماهه شرکت به فروش 4332 میلیاردی رسیده فروشی که حتی از کل سال 96 هم فزونی یافته و سبب تحول در این شرکت شده است.

به نظر می رسد، با همین روند و افزایش فروش در اسفند ماه فروش شرکت به سطوح خوبی رسیده و اختلاف معنا داری با سال گذشته به ثبت برساند.نکته مهم تر در رشد بسیار عالی این درآمد ها در ماه های پایانی سال است، شرکت در عملکرد 9 ماهه طبق جدول زیر به فروش 3477 میلیاردی رسیده است.

آپ در 9 ماهه با فروش 3477 میلیاردی همراه شده در حالی که در 2 ماهه دی و بهمن ماه فروش 855 میلیاردی رسیده و با فروش اسفند ماه جمع فروش سه ماهه آخر سال از متوسط دوره های 3 ماهه قبل بیشتر خواهد شد.

همین امر سبب می شود، سودی که در 3 ماهه آخر سال رقم زده شود از سود دوره های قبل بیشتر باشد.

گفتنی است، آپ در 9 ماهه با سرمایه جدید به سود 865 ریالی رسیده و انتظار می رود سود 3 ماهه آخر سال با رشد خوبی همراه شود و انتظارات برای تحقق سود 120 تومانی در این شرکت وجود دارد و همین امر روند صعودی خوبی را در سهام آپ رقم بزند.