به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران سیمان خوزستان در جریان آخرین وضعیت شرکت خود باشند