به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان سپاهان در ۵ ماهه نخست سال مالی منتهی به شهریور ١٣٩٨ موفقیت هایی به شرح ذیل داشته است.