به گزارش کدال نگر بورس٢۴، اخرین وضعیت سهم خبر ساز و پرطرفدار سیمان تهران بررسی شد