به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه ٣۶ درصدی شرکت مپنا از محل سود انباشته را صادر نمود.