به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مبین وان کیش از فروردین تا پایان بهمن ماه سال ١٣٩٧ موفق به کسب ٨٠ میلیارد تومان درآمد حاصل از ارائه خدمات خود شد.