بورس ٢۴ : اوراق سلف موازی استاندارد نفت که با هدف تامین مالی پروژه های بزرگ صنعت نفت از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی از دیروز منتشر شده بود ، در همان روز تمام شد. پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت با نماد"سنفت ۹۸۱" آغاز شده بود و قرار بود تا چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ادامه داشته باشد. ناشر این اوراق وزارت امور اقتصاد و دارایی است و متعهد تسویه و پرداخت آن هم خزانه داری کل کشور بود ، ضامن این اوراق هم سازمان برنامه و بودجه بوده و متعهد پذیره نویسی اوراق مزبور هم گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما است.این اوراق توسط صندوق بازارگردانی اکسیر سودا بازارگردانی می شود و کارگزاری بانک مسکن نیز عامل آن است.

بورس 24 : اوراق سلف موازی استاندارد نفت که با هدف تامین مالی پروژه های بزرگ صنعت نفت از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی از دیروز منتشر شده بود ، در همان روز تمام شد.

پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت با نماد"سنفت ۹۸۱" آغاز شده بود و قرار بود تا چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ادامه داشته باشد.

ناشر این اوراق وزارت امور اقتصاد و دارایی است و متعهد تسویه و پرداخت آن هم خزانه داری کل کشور بود ، ضامن این اوراق هم سازمان برنامه و بودجه بوده و متعهد پذیره نویسی اوراق مزبور هم گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما است.این اوراق توسط صندوق بازارگردانی اکسیر سودا بازارگردانی می شود و کارگزاری بانک مسکن نیز عامل آن است.

سررسید این اوراق ۱۲ ماهه بود و با نرخ سود ۱۸ درصد انتشار یافته و اصل سپرده و سود اوراق نیز تضمین شده است و نکته مهم تر این که معاف از پرداخت هرگونه مالیات است.

این اوراق که با حجم 500 میلیارد تومان منتشر شده بود ، در همان روز پذیره نویسی تمام شد.