به گزارش بورس ٢۴،حقوقی ها این روزها حقوقی ها در حال حمایت از بازار و جمع آوری سهام پرپتانسیل هستند. در نماد پترول شاهد حمایت های جانانه مالی مهر آیندگان از این سهم هستیم.