متوسط قیمت پایانی بین ١ تا ۵ درصد نسبت به پایه افزایش یافت و بر همین اساس بالاترین قیمت خریدار تا سطح ٣٧٩۴٢ ریال...

بورس24: شرکت ذوب آهن اصفهان امروز به عرضه سبد تیرآهن 30 و همچنین سبد مخلوط در چند گرید مختلف اقدام کرد که برتری تقاضا بر عرضه به شکل گیری رقابت و رشد قیمت پایانی منجر گردید. سبد تیرآهن که امروز با قیمت پایه 36689 ریال عرضه شد به طور متوسط افزایش قیمت 21 و 24 درصدی را به ثبت رساند. معامله سبد مخلوط شرکت به صورت سلف نیز با نرخ پایه 36139 ریال صورت پذیرفت که متوسط قیمت پایانی بین 1 تا 5 درصد نسبت به پایه افزایش یافت و بر همین اساس بالاترین قیمت خریدار تا سطح 37942 ریال پیش رفت.