«تنوین» در عملکرد ٩ ماهه به سود خالص ٢٧٨ میلیاردی معادل ٣٩٨ ریال به ازای هر سهم رسیده و تحلیل ها حاکی از احتمال تحقق سود ۵۵٠ ریالی شرکت برای سال جاری دارد. همچنین سود برآوردی سال ٩٨ نیز در سطوح ۵٨ تومان بوده که به نظر می رسد تا سطوح ۶٠ تومان هم جای رشد داشته باشد ، به عبارتی سهم قرار است با «پی بر ای» نازل ۴ مرتبه ای عرضه شود ، در همین نگاه اول سهم حداقل ٢٠ تا ٢۵ درصد رشد قیمتی ناشی از عرضه با قیمت مناسب ، پیش رو دارد. از سوی دیگر تا کمتر از چند ماه دیگر مجمع شرکت برگزار و ٩٠ درصد از این سود تقسیم می شود و با توجه به بالاتر بودن سود سال آینده شرکت ، بازدهی بسیار خوبی هم از بابت رشد قیمتی و هم سود تقسیمی خواهد داشت.

بورس 24 : در حالی روز چهارشنبه بیست و دوم اسفند ماه شاهد عرضه اولیه سهام تامین سرمایه نوین به عنوان نخستین تامین سرمایه ثبت شده ایران خواهیم بود که این شرکت دارای پارامترهای بنیادی منحصر به فردی است که به طور اجمالی آن ها را بررسی کرده ایم.

«تنوین» در عملکرد 9 ماهه به سود خالص 278 میلیاردی معادل 398 ریال به ازای هر سهم رسیده و تحلیل ها حاکی از احتمال تحقق سود 550 ریالی شرکت برای سال جاری دارد.

همچنین سود برآوردی سال 98 نیز در سطوح 58 تومان بوده که به نظر می رسد تا سطوح 60 تومان هم جای رشد داشته باشد ، به عبارتی سهم قرار است با «پی بر ای» نازل 4 مرتبه ای عرضه شود ، در همین نگاه اول سهم حداقل 20 تا 25 درصد رشد قیمتی ناشی از عرضه با قیمت مناسب ، پیش رو دارد.

از سوی دیگر تا کمتر از چند ماه دیگر مجمع شرکت برگزار و 90 درصد از این سود تقسیم می شود و با توجه به بالاتر بودن سود سال آینده شرکت ، بازدهی بسیار خوبی هم از بابت رشد قیمتی و هم سود تقسیمی خواهد داشت.

شرکت اهم برنامه های خود را تلاش برای مشاوره افزایش سرمایه 3 شرکت ، موافقت اصولی انتشار اوراق رهنی 600 میلیارد تومانی و دریافت مجوز انتشار 500 میلیارد تومان اوراق رهنی اعلام کرده است.

این امر نشان می دهد روند رو به رشد درآمد های شرکت و سود سازی تامین سرمایه نوین برای سال آینده نیز ادامه دار خواهد بود که خرید سهم هم می تواند عایدی خوبی پس از عرضه اولیه با دید کوتاه مدت داشته باشد و هم با دید میان مدت و شرکت در مجمع سطح بازدهی شرکت را افزایش و علاوه بر رشد قیمتی سود نقدی بالایی را نیز نصیب سرمایه گذاران می نماید.