بورس ٢۴ : پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در نماد معاملاتی "شستا٠٠۵" به مبلغ ۶٠٠٠ میلیارد ریال انجام پذیرفت... سعید بداغی مدیر عامل شرکت تامین سرمایه امین در توضیح جزئیات این اوراق به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: حجم کل این انتشار که در قالب اوراق اجاره به منظور بازپرداخت بدهی از سوی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی منتشر شده ، ۶٠٠٠میلیارد ریال است...

بورس 24 : پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در نماد معاملاتی "شستا005" به مبلغ 6000 میلیارد ریال انجام پذیرفت.

سعید بداغی مدیر عامل شرکت تامین سرمایه امین در توضیح جزئیات این اوراق به خبرنگار بورس 24 گفت: حجم کل این انتشار که در قالب اوراق اجاره به منظور بازپرداخت بدهی از سوی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی منتشر شده ، 6000میلیارد ریال است.

به گفته وی، این اوراق جمعا به مبلغ دوازده هزار میلیارد ریال است که در فاز اول انتشار، 600 میلیارد از این اوراق با نرخ 19درصد سالانه، با مواعد پرداخت هر6 ماه و سررسید سه ساله امروز منتشر و مابقی درآینده ای نزدیک انتشار خواهد یافت.

بداغی گفت: تامین سرمایه امین به عنوان نخستین شرکت تامین سرمایه ، متعهد پذیره نویس و بازارگردان این اوراق بوده و ضامن این اوراق بانک رفاه کارگران است.