به گزارش کدال نگر بروس ٢۴، شرکت بیمه سامان در خصوص آخرین وضعیت برآوردهای عملکرد سال مالی منتهی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ توضیحاتی ارائه نمود.