مجمع شرکت گروه صنایع کاغذ پارس، افزایش سرمایه این شرکت را تصویب کرد.