مشکلات پتروشیمی نوری بابت سهامداری و خوراک آن مرتفع شده و شرکت برای ورود به بازار سرمایه هیچ مشکلی نخواهد داشت.