به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قند لرستان اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.