به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره ارتباطات سیار ایران افزایش سرمایه ٢۵ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.