به گزارش کدال نگر بورس٢۴، کی بی سی در خصوص انجام یک معامله و فروش دارو به پخش البرز اقدام به شفاف سازی نمود