به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران، از ارائه خدمات خود در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٧ حدود ۵١٠١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.