به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کی بی سی اعلام داشت با توجه به عملکرد واقعی ١١ ماهه شرکت و همچنین فاکتورهای صادره در اسفند ماه و برآورد کل ماه ١٢ پیش بینی می گردد فروش شرکت برای کل سال ١٣٩٧ نسبت به برآورد قبلی ١٩٣٠٠٠ میلیون ریال افزایش یابد .