خبرمهم مدیرعامل : تلاش می‌کنیم که به زودی بتوانیم با رای دادگاه تجدید نظر و دیوان عدالت اداری معافیت مالیاتی این چند سال را اخذ نمائیم...