به گزارش بورس٢۴، بانک پاسارگاد خبر از برنامه واگذاری بلوک ۵.۵ درصدی سهام مپنا با قیمت پایه هر سهم ٨٩٠ تومان به صورت یکجا و نقد در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه داده است