​مجمع شرکت ویتانا امروز تشکیل شد و تقسیم سود و افزایش سرمایه را به تصویب رساند.