در مقابل تقاضای ۵٢۶٠ تنی حجم عرضه ها به ٢٠٠٠ تن محدود شد و در نهایت میانگین نرخ معامله با رشد....

بورس24: استقبال گرم خریداران شمش آلومینیوم ایران در بورس کالا امروز به شکل گیری رقابت منجر شد. در مقابل تقاضای 5260 تنی حجم عرضه ها به 2000 تن محدود شد و در نهایت میانگین نرخ معامله با رشد 30 درصدی به سطح 230178 ریال رسید. لازم به ذکر است قیمت پایانی نسبت به آخرین معامله در روز گذشته افزایش 3 درصدی را نشان می دهد. در نمودار پیوست روند قیمت-حجم شمش ایرالکو از ابتدای زمستان ملاحظه می گردد.