به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٧ از فروش محصولات خود ٢٠٧٨٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. هم چنین در بهمن ماه مبلغ فروش به ٢۶١۴ میلیارد تومان رسید. از نکات مثبت دیگر گزارش این شرکت رشد ۴٨ درصدی مبلغ فروش در مدت ١١ ماهه سال ٩٧ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل می باشد. هم چنین نرخ فروش کلیه محصولات در بهمن ماه نسبت به میانگین ١١ ماهه افزایش داشت.