کارشناس بین الملل انرژی گفت: چنانچه این توافقات به درستی انجام شود و از سوی دیگر نیز مباحث مربوط به fatf حل و فصل شوند ممکن است بتوانیم بیش از یک میلیون بشکه نیز در روز فروش داشته باشیم. در این صورت با توجه به افزایش قیمت نفت احتمال اینکه تحریم ها به یک بحران بزرگ تبدیل شود بسیار کمتر است.

بورس 24: نرسی قربان کارشناس بین الملل انرژی در گفت وگو با خبرنگار بورس 24 در خصوص چشم انداز میزان فروش نفت در سال آینده گفت: طبق بررسی سازمان های بین المللی میزان صادرات نفت ما در سال جاری حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز بوده است. البته این میزان ممکن است در سال آینده روند کاهشی یا افزایشی داشته باشد. در حقیقت این مهم به ساختاری که اروپایی ها برای کمک به تعامل تجاری با ایران ایجاد کرده اند بستگی دارد.

وی افزود: چنانچه این توافقات به درستی انجام شود و از سوی دیگر نیز مباحث مربوط به fatf حل و فصل شوند ممکن است بتوانیم بیش از یک میلیون بشکه نیز در روز فروش داشته باشیم. در این صورت با توجه به افزایش قیمت نفت احتمال اینکه تحریم ها به یک بحران بزرگ تبدیل شود بسیار کمتر است.

مکانیزم بورس در فروش نفت چندان موفقیت آمیز نخواهد بود

نرسی قربان کارشناس بین الملل انرژی در خصوص عرضه نفت در بورس انرژی مدعی شد: هیچ گاه گمان نمی کردم که عرضه نفت در بازار سرمایه بتواند جایگزین مناسبی برای فروش شرکت ملی نفت ایران شود. چرا که شرکت ملی نفت با سابقه چندین دهه در فروش نفت و با تمام تجهیزاتی که از لحاظ سیستم انتقال و... دارد بسیار باتجربه تر از بورس عمل می کند. در حقیقت این مکانیزم نمی تواند آن طور که باید موفقیت آمیز عمل کند. البته ممکن است در خصوص فروش نفت کمک کننده باشد. اما از همان ابتدا هم این ساختار قرار نبوده که جایگزین فروش نفت شرکت ملی نفت ایران باشد.