به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه ٩٩ درصدی شرکت شهد از محل سود انباشته را صادر نمود.