به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهمن دیزل از دریافت مجوز افزایش نرخ محصولات خبر داد.