به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه صنایع کاغذ پارس از شرکت در مزایده خرید ٧٩.٣ درصد شرکت حریر خوزستان خبر داد. همچنین شرکت اعلام نموده مزایده خرید ٧٩.٣درصد شرکت حریرخوزستان نتیجه ای نداشت. گفتنی است، در خبر روز گذشته بورس ٢۴ محمد جواد مقدم شایعات قطعی شدن معامله این بلوک را رد و تنها حضورکاغذ پارس در این مزایده را تایید کرده بود. همچنین این مقام مسئول در کاغذ پارس نتیجه گیری در خصوص این مزایده را به بازگشایی پاکت مزایده منوط و شایعات قطعی شدن معامله را در حد شایعه ارزیابی نموده بود.