شرکت تامین سرمایه تمدن با مدلسازی انتقال مطالبات رهنی شرکت کرمان موتور برای نخستین بار نسبت به انتشار این اوراق با ویژگی های کاملا متمایز از سایر ابزارهای بدهی بازار سرمایه اقدام کرد... مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن در خصوص ویژگی های این اوراق افزود:اوراق رهنی کرمان موتور براساس انتقال ٣٨٧١ قرارداد فروش اقساطی بلندمدت مشتریان خودرو از شرکت کرمان موتور به نهاد واسط طراحی شده است به نحوی که ۴۱ هزار و ۴۲۲ چک مربوط به این قراردادها مجموعا به مبلغ ٢٣٩٢ میلیاردریال در طی سه سال با توجه به سرمایه گذاری صورت گرفته، اصل و فرع اوراق را در مجموع به مبلغ ٢٩۶٠ میلیاردریال پوشش خواهد داد و شرکت کرمان موتور بابت اصل و فرع اوراق از محل منابع خود مبلغ دیگری پرداخت نخواهد کرد...

بورس 24 : شرکت تامین سرمایه تمدن با مدلسازی انتقال مطالبات رهنی شرکت کرمان موتور برای نخستین بار نسبت به انتشار این اوراق با ویژگی های کاملا متمایز از سایر ابزارهای بدهی بازار سرمایه اقدام کرد.

محمودرضاخواجه نصیری، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن به عنوان مشاور عرضه و متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق درخصوص اقدام نوآورانه انجام شده، گفت: طراحی و انتشار این اوراق از سوی تامین سرمایه تمدن به عنوان ابزاری پویا، مسیر استفاده از ابزارهای بدهی مبتنی بر مطالبات شرکت ها را باز کرده و کسب این موفقیت، سهم بازار سرمایه در تامین مالی شرکت ها را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن در خصوص ویژگی های این اوراق افزود:اوراق رهنی کرمان موتور براساس انتقال 3871 قرارداد فروش اقساطی بلندمدت مشتریان خودرو از شرکت کرمان موتور به نهاد واسط طراحی شده است به نحوی که ۴۱ هزار و ۴۲۲ چک مربوط به این قراردادها مجموعا به مبلغ 2392 میلیاردریال در طی سه سال با توجه به سرمایه گذاری صورت گرفته، اصل و فرع اوراق را در مجموع به مبلغ 2960 میلیاردریال پوشش خواهد داد و شرکت کرمان موتور بابت اصل و فرع اوراق از محل منابع خود مبلغ دیگری پرداخت نخواهد کرد.
به گفته خواجه نصیری ، انتشار این اوراق، در عمل خرید دین اسناد با سررسید بیش از یکسال را امکان پذیر کرده که بازار پول در حال حاضر از این امکان برخوردار نیست.
وی افزود: تامین سرمایه تمدن آمادگی دارد دانش حاصل از انتشار این اوراق را در تامین مالی سایر شرکت هایی که دارای مطالبات قراردادی در ترازنامه های خود هستند به کار بندد تا شرکت ها بتوانند از ابزارهای جدید بازار بدهی در تامین مالی خود بهره ببرند.

گفتنی است ؛ اوراق رهنی کرمان موتور به مبلغ 2000 میلیارد ریال، با سررسید سه سال و نرخ اسمی 16 درصد با پرداخت میان دوره ای سه ماهه در 30 بهمن ماه 1397 منتشر شد.