به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروز حقوقی ها همچنان عمدتا خریدار سهام بودند. این رزوها در نماد سیمان خوزستان سیمان سپاهان فروشنده سنگین و میلیونی سهام این شرکت سیمانی بوده و به نظر می رسد قصد خروج از سخوز را داشته باشد .