به گزارش بورس٢۴، سرانجام بانک سپه بلوک مدیریتی و عمده سهام سرمایه گذاری امید به میزان٧٠.۴ درصد را با قیمت پایه هر سهم ٩٣٢ تومان برای غرضه در روز سه شنبه بیست و هشتم اسفند ماه آگهی کرد