بورس ٢۴ : شرکت صباتامین چندی پیش عرضه سهام شرکت حریر خوزستان را آگهی کرد. صباتامین اعلام کرد که این واگذاری از طریق مزایده انجام خواهد شد تا مالکیت این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود. این آگهی از اقدام صباتامین برای کل مالکیت خود در شرکت حریر خوزستان حکایت دارد. این شرکت قصد دارد ٧٩.٣٠ درصد از سهام حریر خوزستان را واگذار کرده و به طور کامل از مالکیت آن خارج شود. هم اکنون مالکیت ٢٠.۶٩ درصد از سهام حریر خوزستان در اختیار شرکت صنایع کاغذ پارس قرار دارد که پس از شرکت خدمات مدیریت صباتامین دومین سهامدار عمده حریر خوزستان محسوب می شود. آخرین خبرها حاکی از آن است که گروه صنایع کاغذ پارس در مزایده برنده شده و مالکیت حدود ٨٠ درصدی حریر به چکاپا رسیده است. اگر این رویداد رخ دهد چکاپا مالک ١٠٠ درصدی سهام حریر خوزستان خواهد شد و این موضوع می تواند شرکت صنایع کاغذ سازی پارس را در مسیر تبدیل شدن به یک هلدینگ کاغذی قرار داده و تحولات بزرگی را برای آن رقم بزند.