​در خصوص تایرهای بایاس در کشور به مقدار کافی تولید داریم و حجم تولیدات پاسخگوی نیاز داخلی است اما در مورد تایرهای رادیال سنگین ما با کمبود تولید مواجه هستیم. به طوری که حجم تولیدات حدود یک سوم نیاز و مصرف کشور است. بنابراین با توجه به شرایط موجود کشور برنامه ریزی برای تامین نیاز کشور به تایرهای سنگین منطقی است. اما...