به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروز حقوقی ها حمایت های خود را از بازار افزایش که خود می تواند سیگنال خوبی برای برگشت روند بازار باشد. این رزوها بیمه معلم در نماد شرکت بورس به خریدار روزانه این سهم تبدیل شده است.