سوال اینجاست که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها چه تغییری بر سودآوری شرکت ها می گذارد؟