بورس ٢۴ : بازار سهام هفته چهارم بهمن را با حدود ١١٠٠ میلیارد تومان معامله خرد سپری کرد تا یکی از ضعیف ترین عملکردهای خود را در زمستان ٩٧ به نمایش بگذارد. در هفته سپری شده بورس تهران تنها سه روز معاملاتی داشت که به عنوان روزهای بین التعطیلین شناخته می شود ، در این روزها به طور متوسط حدود ٣٧٠میلیارد تومان معامله به صورت خرد در بازار سهام انجام شده است، در واقع ارزش خرد معاملات که هفته های متوالی در کانال ۵٠٠ میلیارد تومانی سیر می کرد این کانال را از دست داد...

بورس 24 : بازار سهام هفته چهارم بهمن را با حدود 1100 میلیارد تومان معامله خرد سپری کرد تا یکی از ضعیف ترین عملکردهای خود را در زمستان 97 به نمایش بگذارد.

در هفته سپری شده بورس تهران تنها سه روز معاملاتی داشت که به عنوان روزهای بین التعطیلین شناخته می شود ، در این روزها به طور متوسط حدود 370میلیارد تومان معامله به صورت خرد در بازار سهام انجام شده است، در واقع ارزش خرد معاملات که هفته های متوالی در کانال 500 میلیارد تومانی سیر می کرد این کانال را از دست داد ؛ این در حالی است که متوسط ارزش کل معاملات ، دو برابر این عدد بود.

بررسی روند معاملات بورس تهران نشان می دهد که این روزها بازار سهام نیازمند متغیرهای جدی برای ورود نقدینگی است و در میان متغیرهایی همچون نرخ ارز و تورم ، سهم متغیرهای غیراقتصادی در بهبود شرایط بازار سهام شاید بیشتر باشد.

ارزش معاملات سال 1397

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

1.108 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

321 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

345 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

154 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

1.958 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

722 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

1.078 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

331 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

1.502 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

430 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

1.422 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

348 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

2.275 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

608 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

1.810 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

676 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

2.604 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

688 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

2.392 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

709 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

723 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

241 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

2.298 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

1.003 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

4.172 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

2.407 میلیارد تومان

هفته اول تیر

4.675 میلیارد تومان

هفته اول تیر

3.026 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

3.221 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

1.722 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

1.807 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

874 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

2.545 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

1.395 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

2.080 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

1.036 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

4.144 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

2.539 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

6.566 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

4.425 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

4.500 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

2.351 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

3.519 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

2.161 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

5.378 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

3.428 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

4.916 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

2.771 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

7.844 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

4.714 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

7.415 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

4.372 میلیارد تومان

هفته اول مهر

10.728 میلیارد تومان

هفته اول مهر

6.832 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

12.252 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

8.660 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

11.193 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

7.474 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

7.401 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

4.805 میلیارد تومان

هفته پنجم مهر

7.808 میلیارد تومان

هفته پنجم مهر

5.070 میلیارد تومان

هفته اول آبان

4.263 میلیارد تومان

هفته اول آبان

2.684 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

4.625 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

2.512 میلیارد تومان

هفته سوم آبان

6.013 میلیارد تومان

هفته سوم آبان

3.514 میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

5.711 میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

3.009 میلیارد تومان

هفته اول آذر

3.627 میلیارد تومان

هفته اول آذر

2.260 میلیارد تومان

هفته دوم آذر

5.057 میلیارد تومان

هفته دوم آذر

2.466 میلیارد تومان

هفته سوم آذر

3.719 میلیارد تومان

هفته سوم آذر

2.312 میلیارد تومان

هفته چهارم آذر

4.204 میلیارد تومان

هفته چهارم آذر

2.103 میلیارد تومان

هفته اول دی

4.815 میلیارد تومان

هفته اول دی

2.349 میلیارد تومان

هفته دوم دی

5.383 میلیارد تومان

هفته دوم دی

2.900 میلیارد تومان

هفته سوم دی

4.460 میلیارد تومان

هفته سوم دی

2.837 میلیارد تومان

هفته چهارم دی

5.124 میلیارد تومان

هفته چهارم دی

2.797 میلیارد تومان

هفته اول بهمن

5.299 میلیارد تومان

هفته اول بهمن

2.644 میلیارد تومان

هفته دوم بهمن

4.574 میلیارد تومان

هفته دوم بهمن

2.632 میلیارد تومان

هفته سوم بهمن

4.372 میلیارد تومان

هفته سوم بهمن

2.256 میلیارد تومان

هفته چهارم بهمن

2.245 میلیارد تومان

هفته چهارم بهمن

1.092 میلیارد تومان