به گزارش بورس٢۴،مس سرچشمه هم برنامه واگذاری بلوک ٣ درصدی بیمه سامان را با قیمت پایه هر سهم ۴۵٠ تومان در دستور کار دارد