به گزارش بورس٢۴، بانک دی سرانجام بلوک مدیریتی نیروگاه دماوند را برای فروش آگهی کرد. گفتنی است، این بلوک٩٠ درصدی با قیمت پایه هر سهم ۴١٩٠ تومان عرضه خواهد شد