در صورت های مالی ٩ ماهه بانک صادرات که اخیرا منتشر شده شاهد نکات مهم و دور مانده از تحلیل های بازار هستیم، نکاتی که نشان می دهد بانک صادرات در مسیر خوبی قرار و پتانسیلهای نهفته خوبی دارد. گفتنی است،سرمایه گذاری سنگین ٨٨۵١ میلیارد تومانی بانک در اوراق و سهام از مهمترین این پتانسیل ها محسوب می شود.

بورس 24 : در صورت های مالی 9 ماهه بانک صادرات که اخیرا منتشر شده شاهد نکات مهم و دور مانده از تحلیل های بازار هستیم، نکاتی که نشان می دهد بانک صادرات در مسیر خوبی قرار و پتانسیل های نهفته خوبی دارد.

سرمایه گذاری سنگین 8851 میلیارد تومانی بانک در اوراق و سهام از مهمترین این پتانسیل ها محسوب می شود.

در تراز نامه بانک صادرات هم شاهد جذب بیش از 153 هزار میلیارد تومان سپرده و منابع هستیم.

که در طرف دیگر ترازنامه شاهد تسهلات دهی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی و مهمتر از آن سرمایه گذاری 8851 میلیاردی در سهام و سایر اوراق بهادار هستیم.

از این مقدار سرمایه گذاری حجم بالایی در بازار سهام و شرکت های خارج بورسی سرمایه گذاری شده است.

مهمترین سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت ها عبارتند از:

سرمایه گذاری در شرکت های انرژی سپهر ، توسعه نیشکر بانک قرض الحسنه مهر ایران و عمران و توسعه اوج سپهر که در چندین شرکت بورسی و غیر بورسی تمرکز یافته است.

نکته مهم این که، بهای تمام شده این سرمایه گذاری ها بیش از 1900 میلیارد تومان است که ارزش روز این سرمایه گذاری قطعا بیش از این رقم بوده و همین یک سرفصل سرمایه گذاری بانک صادرات هم می تواند سود سازی بالا و هم نقدینگی سنگینی را وارد بانک نموده که سبب تحول در عملیات بانک شود.