بورس٢۴ : افزایش سرمایه جذاب از سود انباشته و رشد سود سال جاری و سال آینده و تقسیم بالای سود مجمع و پی بر ای پایین و سایر موارد سبب شده تا فولاد همچنان در قیمت های فعلی بتواند جذابیت بالای خود برای سرمایه گذاری را حفظ کند که این جذابیت و چشم انداز مثبت در گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت نیز منعکس شده است...

بورس 24 : فولاد مبارکه برنامه افزایش سرمایه جذابی را اعلام نموده ، بدین ترتیب قصد افزایش سرمایه از 7500 به 13000 میلیارد تومان معادل 5500 میلیارد تومان را از محل سود انباشته دارد.

شرکت طبق جدول بالا، مصارف و محل استفاده افزایش سرمایه را اعلام کرده که همانطور که مشخص است تمامی این افزایش سرمایه صرف طرح های توسعه ای و محل هایی می شود که باعث رشد درآمد زایی در شرکت خواهد شد.

در حالی که بازار در سود سال آینده فولاد مبارکه تردید دارد این شرکت برای سال جاری پیش بینی سود 9638 میلیاردی و برای سال 98 پیش بینی سود 10502 میلیاردی دارد که نشان می دهد شرکت به سال آینده عملکرد خود خوش بین است و انتظار ادامه روند صعودی سودآوری را دارد.

به عبارتی فولاد مبارکه سه پتانسیل اصلی دارد: 

افزایش سرمایه جذاب از سود انباشته

رشد سود سال جاری و سال آینده

تقسیم بالای سود مجمع و پی بر ای پایین فعلی

این موارد سبب می شود، تا فولاد همچنان در قیمت های فعلی بتواند جذابیت بالای خود برای سرمایه گذاری را حفظ کند که این جذابیت و چشم انداز مثبت در گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت نیز منعکس شده است.