به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت به پرداخت ملت اعلام داشت با توجه به مصوبات هیات مدیره به منظور به روز رسانی ناوگان پایانه ها و حفظ برتری شرکت در رقابت با سایر شرکت های psp ، قرارداد فوق منعقد شده است.