به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دامداری فکا در خصوص عملکرد ٩ ماهه خود توضیحاتی ارائه نمود.