به نظر نمی رسد شرکتی از صنعت سیمان تمایلی به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها داشته باشد مگر اینکه گزارش توجیهی این شرکت، بتواند آن را از بحران نجات دهد.