بورس٢۴، سپ در حالی گزارشات خود را منتشر کرده که در این گزارشات شاهد تزریق خوشبینی هستیم، خوشبینی که هم از رشددرآمد های شرکت نشات گرفته و هم این رشد درآمد ها که به صورت ممتد ادامه دارد سبب شده تا سودسازی شرکت نیز با روند آرام صعودی همراه باشد. لازم به ذکر است،سپ اخیرا صورت های مالی ١٢ ماهه خود را در حالی منتشر کرد که تحول در سود سازی و رشد سود خالص شرکت کاملا مشهود می باشد. گفتنی است،در عملکرد ١٢ ماهه منتهی به پایان آذرماه در این شرکت شاهد رشد ٣٩ درصدی درآمد های عملیاتی و رشد ١۴ درصدی سود ناخالص و رشد ١٣ درصدی سود عملیات. هستیم. در نهایت، این امربه دلیل جهش بیش از ١۵ برابری سود سرمایه گذاری ها منجر به رشد ۵٢ درصدی سود خالص در سپ شده است.

بورس 24 : سپ اخیرا صورت های مالی 12 ماهه خود را در حالی منتشر کرد که تحول در سود سازی و رشد سود خالص شرکت کاملا مشهود می باشد.

گفتنی است،در عملکرد 12 ماهه منتهی به پایان آذرماه در این شرکت شاهد رشد 39 درصدی درآمد های عملیاتی و رشد 14 درصدی سود ناخالص و رشد 13 درصدی سود عملیاتی هستیم.

در نهایت، این امربه دلیل جهش بیش از 15 برابری سود سرمایه گذاری ها منجر به رشد 52 درصدی سود خالص در سپ شده است.

در جدول بالا کاملا مشخص می باشد، سود امسال متحول شده و شرکت به ازای هر سهم به سود 1240 ریالی دست یافته در حالی که این سود در 12 ماهه سال قبل در سطوح 826 ریال قرار داشته است.

در عملکرد ماهانه شرکت نیز تحول مشخص می باشد، شرکت در 1 ماهه سال مالی جدید خود به درآمد بیش از 107 میلیاردی دست یافته عملکردی که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد 18 درصدی همراه بوده که نشان می دهد می توان به ادامه روند رو به رشد سود سال 97 که تحقق یافته در سال مالی جدید شرکت نیز خوشبین بود.


نظرات